Emisní zkoušky

Emisní zkoušky

Jak už název napovídá, jedná se o zkoušky, při kterých se zjišťují látky uvolněné do ovzduší. V našem případě se zabýváme zkouškami, které stanovují látky nebo obsah látek uvolňujících se z plastových dílů interiéru vozidla do ovzduší kabiny. Tyto látky jsou pak vdechovány pasažéry vozidla.

Fogging test – gravimetrická i reflektometrická metoda

Účel

Fogging, neboli stanovení kondenzovatelných složek způsobujících zamlžení skla ve vozidle nebo skel světlometů. Zkouška vznikla po rozmachu plastových dílů ve vozidlech v 50. a 60. letech 20. stol. První plasty uvolňovaly po zahřátí tolik kondenzovatelných složek, že docházelo skutečně k zamlžení skla a zhoršení viditelnosti řidiče.

Při gravimetrické metodě se díly zahřívají ve skleněné kádince, která je na vrchu zakryta hliníkovou folií a skleněnou destičkou. Destička je z vrchu chlazená protékající vodou, čímž dochází ke kondenzaci složek na hliníkové folii. Ta se váží před a po zkoušce, z rozdílu se vypočte výsledná hodnota (hmotnost zkondenzovaných složek).

Při reflektometrické metodě je postup stejný jako u gravimetrické metody jen s tím rozdílem, že pod skleněnou destičku se nevkládá hliníková folie, látky kondenzují přímo na skle. V tomto případě se měří lesk před a po zkoušce a z rozdílu se vypočte výsledná hodnota (ztráta lesku).

Testované normy

Akreditované: DIN 75201, SAE J1756, ISO 6452, GMW 3232, D45 1727, VW 50181, VW 50180, PV 3015n

Vybavení

 • Fogging Tester, Thermo Fisher Scientific
 • Analytická váha, Mettler Toledo, XSE 105DU

Stanovení formaldehydu spektrofotometricky

účel

Účelem metody je stanovit uvolnitelný formaldehyd, který je toxický a karcinogenní pro lidský organismus. Principem stanovení je Hantzschova reakce. Vzorky se zahřívají v lahvi, ve které jsou zavěšeny nad destilovanou vodou. Po zahřátí dojde k uvolnění formaldehydu a jeho absorpci do vody. Následně se vhodným činidlem formaldehyd z vody vyváže do komplexní sloučeniny, která je barevná a tudíž stanovitelná spektrofotometrickou metodou. Měří se absorbance procházejícího záření a metodou kalibrační křivky se stanoví obsah formaldehydu.

Testované normy

Akreditované: VDA 275, VW 50180, PV 3925

Vybavení

 • Spektrofotometr, Thermo Fisher Scientific UV VIS 10S
 • Analytická váha, Mettler Toledo, XSE 105DU
 • Analyzátor vlhkosti, Mettler toledo HX 204/M

Stanovení těkavé formy organického uhlíku metodou GC-FID

účel

Metoda slouží k stanovení celkového obsahu uhlíkatých (organických) sloučenin, uvolňujících se z dílu. Vzorek se zahřeje, odebere se  ovzduší s uvolněnými látkami a to se analyzuje v plynovém chromatografu (GC = gas gromatrography). Chromatografie rozdělí plynnou směs látek na jednotlivé sloučeniny, které postupně vcházejí do plamenově ionizačního detektoru (FID = flame ionization detector). Výstupem je chromatogram, který zaznamenává jednotlivé píky (špičky). Co pík, to jedna sloučenina. Čím vyšší pík, tím vyšší obsah dané sloučeniny ve směsi. Výpočtem přes plochu všech píků se stanoví celkový obsah uhlíkatých složek.

Testované normy

Akreditované: VDA 277, VW 50180, PV 3341

Vybavení

 • Plynový chromatograf s FID detektorem, Thermo Fisher Scientific Trace 1300
 • Analytická váha, Mettler Toledo, XSE 105DU

Stanovení těkavé formy organických látek GC-MS

účel zkoušky

Metoda slouží ke kvalitativnímu i kvantitativnímu stanovení jednotlivých látek uvolňujících se z dílu. Vzorek se zahřeje, odebere se  ovzduší s uvolněnými látkami a to se analyzuje v plynovém chromatografu (GC = gas gromatrography). Chromatografie rozdělí plynnou směs látek na jednotlivé sloučeniny, které postupně vcházejí do hmotnostního spektrometru (MS = mass spectrometer). Výstupem jsou spektra jednotlivých sloučenin, která lze porovnat s knihovnou spekter a určit o jakou sloučeninu se jedná. Na základě klasifikace nebezpečných vlastností jednotlivých sloučenin (klasifikace CLP) se vyhodnotí obsah sloučenin s danou nebezpečnou vlastností a porovná s limitní hodnotou danou normou.

Testované normy

 • VW 50180, PV 3341

Vybavení

 • Plynový chromatograf s FID detektorem, Thermo Fisher Scientific Trace 1300
 • Hmotnostní spektrometr, Thermo FIsher Scientific ISQ 7000
 • Analytická váha, Mettler Toledo, XSE 105DU

Pachová zkouška

účel

Pachová zkouška, jak už z názvu vyplývá, stanovuje intenzitu a snesitelnost pachu, který díl po zahřátí vydává. Zkouška je velmi subjektivní, hodnotitelé musí splňovat požadovaná kritéria. Během zkoušky je díl v lahvi zahříván na požadovanou teplotu a následně proběhne  hodnocení čichovým panelem. Čichový panel přiřadí pachu známku dle dané stupnice.

Testované normy

Akreditované: VDA 270, VW 50180, PV 3900, SA J1351, GMW 3205, DBL 5306, TPJLR.52458, VCS 1027,2729

Emise celých dílů (od 2021)

účel

Cílem je vyhodnotit emisní chování celé sestavy dílů a tak lépe simulovat (odhadovat) skutečné chování během provozu vozidla. Hodnotí se obsah uhlíkatých látek, aldehydů a ketonů a pach.

Testované normy

 • VW 50180, PV 3942, VDA 276-1, GS 97014-2, GS 97014-3

Vybavení

 • Emisní komora Vötsch EmissionEvent VOC/1000 (připravujeme)
 • Plamenově ionizační detektor Testa FID-2000 MP SHED (připravujeme)
 • Plynový chromatograf s FID detektorem, Thermo Fisher Scientific Trace 1300
 • Hmotnostní spektrometr, Thermo FIsher Scientific ISQ 7000
 • Kapalinový chromatograf, Thermo Fisher Scientific Vanquish Core HPLC