Numerické simulace a FEM

Numerické simulace a FEM

Simulace provozních a bariérových zkoušek

Tvorba FE-modelů

Na základě CAD dat tvorba FE-sítě pro různé druhy analýz

 • Solidové i shellové sítě
 • Konstantní velikost elementů nebo proměnná velikost se zjemněním v nejvíce exponovaných místech
 • Přesně definované sítě podle požadavků zákazníka pro přesné výpočty
 • „Rychlé“ sítě

Crash analýzy

 • Výpočty v softwaru PAM Crash sestav nebo komponent podle normovaných zkoušek nebo při reálném provozním namáhání
 • Nárazové zkoušky celého vozu včetně posádky podle homologačních nebo spotřebitelských předpisů
  • Vysokorychlostní čelní nárazy do tuhé nebo deformovatelné bariéry
  • Boční nárazy do deformovatelné bariéry nebo tuhého kůlu
  • Pomalorychlostní nárazy („pojišťovací“) čelní nebo zadní
  • Ochrana posádky při nárazech – ochrana před zavazadly, vývoj obložení sloupků a dveří, vývoj airbagů, apod.
 • Ochrana chodců a cyklistů při kolizi s automobilem
  • Nárazy impaktory hlavy (dospělé i dětské) do kapoty a oblasti čelního skla
  • Nárazy impaktorem stehna do hrany kapoty
  • Nárazy impaktory dolní končetiny (TRL, Flex-PLI, aPLI) do oblasti nárazníku a hrany kapoty
 • Výpočty jednotlivých komponentů zatížených rychlými ději (šokové zatížení, nárazy, průstřely, výbuchy, apod.)
 • Simulace dynamických zkoušek komponentů a materiálů – trhací zkoušky, rázové zkoušky
 • Simulace reálných incidentů a nehod

Výpočty dynamické i statické tuhosti

 • Výpočty v softwaru NASTRAN nebo PAM Implicit
 • Lineární i nelineární statické a kvazistatické výpočty
 • Napjatostní analýzy
 • Simulace provozního zatížení
 • Simulace a výpočetní podpora normalizovaných materiálových zkoušek
 • Identifikace vrubů a návrhy na optimalizaci konstrukce

Frekvenční analýzy

 • Modální analýza – vlastní frekvence, tvary vlastního kmitání, tlumení
 • Odezvy při harmonickém buzení s různou frekvencí/amplitudou
 • Odezvy při buzení náhodným signálem
 • Výpočetní podpora pro vibrační a akustické zkoušky

Dynamika tuhých těles

 • Výpočty v softwaru MSC.Adams
 • Kinematická analýza mechanismů
 • Momenty setrvačnosti těles, vnitřní síly při pohybu mechanismů
 • Hybnost soustavy, hmotný bod
 • Rovinný i prostorový pohyb tuhých těles – trajektorie
 • Návrhy mechanismů podle požadovaného pohybu
 • Stanovení kinematiky tělesa (rychlosti, energie) jako vstupu do pevnostních a crashových výpočtů

Teplotní roztažnost, vedení tepla

 • Vedení tepla v homogenních tělesech
 • Prostupy tepla více tělesy nebo vícevrstvými stěnami
 • Vizualizace teplotního pole na povrchu tělesa
 • Teplotní gradienty
 • Tečení (pomalá plastická deformace) materiálu vlivem teploty (creep)

Výpočty životnosti

 • Posouzení spolehlivosti konstrukce
 • Zvýšení životnosti optimalizací rozložení napjatosti a deformace
 • Výpočty životnosti na základě Wöhlerovy křivky a meze únavy materiálu

Optimalizace (parametrické, topologické)

 • Optimalizace tvaru a konstrukce
 • Jedno i více parametrické optimalizační úlohy
 • Využití softwaru Mathematica nebo Matlab
 • Hmotnostní optimalizace jednotlivých těles i mechanismů